ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το ersas.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του ersas.gr,

(β) όταν ο επισκέπτης / χρήστης επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του και

( γ) όταν συμμετέχει στους διαγωνισμούς του.

Είναι δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

(α) πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του χρήστη, καθώς και με τις επισκέψεις του, τη δραστηριότητά του στο ersas.gr ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων [της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές].

(β) πληροφορίες που χορηγεί κατά την εγγραφή του στο ersas.gr ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένης της δικής του διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 (γ) πληροφορίες για τα προϊόντα του ersas.gr και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί μέσω του ersas.gr ή μέσω συνδεόμενων εφαρμογών.

 (δ) τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε, ή συνδέονται με, οποιαδήποτε επικοινωνία την οποία προωθεί στο ersas.gr ή την οποία προωθεί μέσω του ersas.gr ή μέσω συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της επικοινωνίας και των μεταδιδομένων που συνδέονται με αυτή την επικοινωνία), και

(ε) κάθε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγει να αποστείλει στο ersas.gr.

Προτού αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου στο ersas.gr ο χρήστης πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει τη συναίνεση του προσώπου αυτού, τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που χορηγούνται μέσω του ersas.gr, ή συνδεόμενων εφαρμογών, θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ersas.gr ή σε σχετιζόμενες εφαρμογές.

Το ersas.gr δύναται να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του χρήστη για :

(α) τη διαχείριση του ersas.gr και των συνδεόμενων εφαρμογών και δραστηριοτήτων

(β) να εξατομικευτεί για τον χρήστη το ersas.gr και οι συνδεόμενες εφαρμογές

(γ) να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του ersas.gr ή συνδεόμενων εφαρμογών

(δ) να αποσταλούν προϊόντα που έχουν αγοραστεί μέσω του ersas.gr ή συνδεόμενων εφαρμογών στο χρήστη

(ε) να προωθηθούν λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής, καθώς και για να εισπραχθούν από το ersas.gr πληρωμές από το χρήστη

(στ) να αποστέλλονται στο χρήστη εμπορικές, μη προωθητικές, ενημερώσεις

(ζ) να αποστέλλονται στο χρήστη ειδοποιήσεις τις οποίες έχει ειδικά ζητήσει να λαμβάνει

(η) να αποστέλλονται στο χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ όσον το έχει επιλέξει

(θ) να ενημερώνει το ersas.gr για προωθητικές ενέργειες σχετιζόμενες με τη δραστηριότητά του (ή για τις δραστηριότητες προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων επιχειρήσεων) που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη, μέσω ταχυδρομείου ή, εάν έχει συναινέσει σε αυτό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συναφούς τεχνολογίας

(ι) να παρέχει το ersas.gr σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στους χρήστες (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω αυτών)

(κ) να διαχειρίζεται το ersas.gr ερωτήματα και παράπονα που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές

(λ) να διατηρείται το ersas.gr, καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές ασφαλείας και να αποφεύγονται απάτες

(μ) να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ersas.gr ή συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων συνδεόμενων εφαρμογών).

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη το ersas.gr δε θα διαθέσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του χρήστη σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

2.Δέσμευση μη διοχέτευσης και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το ersas.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα.

Το ersas.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους.
  • Η διοχέτευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ersas.gr και την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ersas.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οι χρήστες/μέλη του ersas.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το ersas.gr.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το ersas.gr δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, ασφαλιστή, επαγγελματικό σύμβουλο, πράκτορα, προμηθευτή ή υπεργολάβο, στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική.

Το ersas.gr δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών :

(α) στο βαθμό που είναι υποχρεωμένο από το νόμο

(β) σε σύνδεση με υφιστάμενη ή ενδεχόμενη νομική διαδικασία

(γ) για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά του δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους για την αποφυγή απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου)

(δ) στον αγοραστή (ή ενδεχόμενο αγοραστή) οποιασδήποτε δραστηριότητας ή περιουσιακού στοιχείου σκοπεύσει (ή εξετάσει) να πουλήσει

(ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύει ότι μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή για την αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών, όταν κατά την εύλογη κρίση των αρμοδίων του ersas.gr αυτό το δικαστήριο ή αρμόδια αρχή θα ήταν εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική, το ersas.gr δεν θα διαθέσει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτα μέρη.

 ΔΙΚΑΙΩΜΑTA ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ενημερώνουμε αναλυτικά κάθε χρήστη-μέλος σχετικά με τα δικαιώματά του αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς.

Συγκεκριμένα κατόπιν σχετικού αιτήματος στο info@ersas.gr και υπό τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας o χρήστης-μέλος έχει τα κάτωθι δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τον χρήστη-μέλος (υποκείμενο των Δεδομένων) για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα του, όπως ενδεικτικά τι δεδομένα επεξεργάζεται, τον σκοπό και το είδος της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων, ενημέρωσή του για το εάν λαμβάνει χώρα διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους ή σε άλλη χώρα εκτός ΕΕ, ΕΟΧ.

 

Δικαίωμα πρόσβασης Ο χρήστης-μέλος έχει το δικαίωμα να λάβει από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τα οποία η Εταιρεία μας τα κρατάει σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

 

Δικαίωμα διόρθωσης/ επικαιροποίησης Ο χρήστης-μέλος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την Εταιρεία μας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων του.

 

Δικαίωμα διαγραφής/ στη λήθη Ο χρήστης-μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία μας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του, μετά το πέρας της διενέργειας της μεταξύ μας συναλλαγής και εφόσον η τήρησή τους δεν επιβάλλεται από το νόμο (π.χ. φορολογικό).

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Ο χρήστης-μέλος έχει το δικαίωμα να εξασφαλίσει από την Εταιρεία μας τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του.
Δικαίωμα εναντίωσης Ο χρήστης-μέλος έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Η Εταιρεία μας στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του χρήστη-μέλους ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Δικαίωμα φορητότητας Ο χρήστης-μέλος έχει το δικαίωμα ζητήσει από την Εταιρεία μας να λάβει τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να διαβιβαστούν σε άλλο πάροχο χωρίς αντίρρηση.

 

Περαιτέρω για τη διευκόλυνση του χρήστη-μέλους στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων του η Εταιρεία μας μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά του. Επιπλέον η εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των χρηστών-μελών της έχει λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί, χρησιμοποιεί κ.λπ, ώστε να τα προστατεύσει, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση/ανακοίνωση σε ή πρόσβαση από μη δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα. Το ersas.gr αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall]).

Όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που θα εκτελούνται μέσω του ersas.gr ή συνδεόμενων εφαρμογών  προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου παρουσιάζει έμφυτα προβλήματα ασφάλειας και κατά συνέπεια δεν δύναται to ersas.gr να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δύναστε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Θα εκτιμούσαμε ωστόσο αν μας δινόταν η ευκαιρία να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γι’ αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με εμάς αρχικά, χρησιμοποιώντας το email info@ersas.gr

Μάθετε πρώτοι για τις Nέες Παραλαβές & Προσφορές μας 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

και κερδίστε 10% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία.