Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο διαδικτυακός τόπος www.ersas.gr ανήκει στην ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΛΕΡΟΥ ΕΡΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», η οποία εδρεύει στον Περισσό Αττικής, οδός Αβέρωφ, αρ. 24 (Τ.Κ. 14232) και Α.Φ.Μ. 082351945, της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας (εφεξής «εμείς»), για την έκθεση και διάθεση μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (εφεξής  «το ηλεκτρονικό μας κατάστημα»), των προϊόντων της. Η εν λόγω εταιρεία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ersas.gr. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

αριθμός  τηλεφώνου:  210 2531413, αριθμός  fax: 210 2526120 και ηλεκτρονική διεύθυνση/ email:  info@ersas.gr

Τα δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους οι χρήστες έχουν συναινέσει.

Οι εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών βρίσκονται εντός της ΕΕ και δεσμεύονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «Κανονισμός») και την σύμβασή τους μαζί μας από τα οποία εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η επεξεργασία τους σύμφωνα με την συναίνεση που οι χρήστες δίνουν. Η εταιρεία μας έχει λάβει κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο ώστε τα δεδομένα των χρηστών να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ersas.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet), οπότε και έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Στο ersas.gr δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας. Στους παρόντες Όρους Χρήσης-Πολιτική Απορρήτου εξηγείται πως θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα με την ελληνικό νόμο που αφορά στην Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Ν. 2472/1997 και τροποποιήσεις αυτού] και τον Κανονισμό.

Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει την αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»), τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετάει προσεκτικά σε κάθε επίσκεψη και χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης προχωρήσει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, οπότε και τεκμαίρεται η ρητή ανεπιφύλακτη αποδοχή του καθώς και η δικαιοπρακτική του  ικανότητα.

Στις περιπτώσεις που οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και του ersas.gr, το ersas.gr είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το ersas.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους Όρους, αναλαμβάνουμε ωστόσο την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σχετική αλλαγή, μέσω του ersas.gr.

Παρακαλούμε κάθε επισκέπτη/χρήστη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί το ersas.gr. Χρησιμοποιώντας το ersas.gr και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του το ersas.gr των Cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι πληροφορίες που παρέχονται από το ersas.gr είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αυτές αφορούν στην ταυτότητά μας, είτε στα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που δύναται να έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Το ersas.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση τους να πραγματοποιείται μέσα σε μία (1) ημέρα από την στιγμή της τροποποίησης τους.

Β.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το ersas.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώνει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορισθεί, δηλώνοντας έναν Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και ένα Όνομα Χρήστη (user name) που ο ίδιος θα επιλέξει.  Οι εν λόγω κωδικοί που θα χρησιμοποιούνται από τον χρήστη, κάθε φορά που αυτός θα τους καταχωρεί, θα του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα ο χρήστης να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Έτσι ο χρήστης –μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό του (user account). Ο χρήστης-μέλος συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το ersas.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Επίσης, ο χρήστης-μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης από κάθε συσκευή (Log out). Το ersas.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία του χρήστη-μέλους να σεβαστεί και να ακολουθήσει τον παρόντα ότο

Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ersas.gr συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το ersas.gr για πρόσβαση στα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες μας, β) να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη και γ) να δηλώσει εάν συγκατατίθεται ρητά για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων και Συναλλαγών και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ersas.gr, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως.

Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως Μέλους στο  ersas.gr είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προκειμένου να διενεργήσει μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή και το ersas.gr καθοδηγεί τον χρήστη με απλά βήματα ώστε να αποθηκεύσει τα στοιχεία του προκειμένου την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης γίνεται Μέλος στο ersas.gr και αποκτά δικό του Λογαριασμό Μέλους. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στην περίπτωση εγγραφής Μέλους στο ersas.gr είναι: (α) σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το όνομα και επώνυμό του, η διεύθυνση κύριας κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κωδικός της διεύθυνσης κύριας κατοικίας του, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email), και (β) σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η πλήρης επωνυμία του, η έδρα και ο ταχυδρομικός κωδικός της, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email), το  Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. του και το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη ως Μέλους είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που μας χορηγεί και το ersas.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα προσωπικά στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας χορηγεί κατά την εγγραφή του ως Μέλους, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη διατήρηση και διευκόλυνση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και για τον λόγο αυτό τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για το σκοπό (α) της δημιουργίας Λογαριασμού επισκέπτη/χρήστη στον ιστότοπο μέσω του οποίου είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της παραγγελίας του, το ιστορικό των συναλλαγών του στον ιστότοπο κτλ., (β) της επικοινωνίας της εταιρείας μας  με τον του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τις μεταξύ μας συναλλαγές (π.χ. για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας, για την ολοκλήρωση, αποστολή και παράδοση της παραγγελία, για την εξόφληση και την ασφαλή οικονομική μας συναλλαγή) και (γ) την αποστολή στον επισκέπτη/χρήστη στα στοιχεία που μας χορήγησε, ενημερωτικού διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Επιχείρησης μας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους (newsletter).

Δ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του ersas.gr οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ersas.gr, χωρίς την απαραίτητη γονική συναίνεση. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τις σελίδες του ersas.gr, το ersas.gr δε φέρει ευθύνη. Ομοίως, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς κατάθεσης στοιχείων κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής χρηστών, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι ανήλικος μας παρείχε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του χωρίς την απαραίτητη γονική συναίνεση, θα προβαίνουμε άμεσα σε διαγραφή των εν λόγω Δεδομένων από τα αρχεία μας.

Ε. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο newsletter της Εταιρείας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησης σας στο ersas.gr.
Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter της Εταιρείας μας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής παρέχεται η ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη να αποστέλλει η Εταιρεία μας ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder – ανεπιθύμητα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να αποθηκεύσετε την διεύθυνση αποστολής του ιστότοπου στη safe list σας.

ΙΙΙ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει το ersas.gr.

Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του παραστατικού/τιμολογίου και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στης διαδικασίας αυτής, καλείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής όσον αφορά το πωλούμενο είδος και λοιπών δαπανών.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, εφαρμοζόμενου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν 2251/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής με την καταχώρηση της παραγγελίας λαμβάνει διαδικτυακά ένα μήνυμα με τις εξής πληροφορίες:

 • Το προϊόν παραγγελίας
 • Την ποσότητα
 • Την τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Υποσύνολο
 • Τον τρόπο αποστολής του προϊόντος
 • Τη μέθοδος πληρωμης
 • Το σύνολο της Πληρωμής

 Β.ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 1. Γενικοί Όροι

Στις φόρμες παραγγελιών καθώς και στις αποδείξεις που ο χρήστης θα λάβει  για την αγορά του, περιέχονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.

 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, παραπόνου παρατήρησης κλπ. που προκύπτει κατά την αγορά προϊόντων, σας καλούμε να ενημερώσετε άμεσα σχετικώς την Εταιρεία, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 08:00 με 15:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210 2531413 είτε στέλνοντας e-mail στο info@ersas.gr.

2.Πληροφορίες Προϊόντων

To ersas.gr προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό ακριβέστερο όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ωστόσο, οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το ersas.gr, υπό την έννοια ότι το ersas.gr δεν ευθύνεται σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα που πωλούνται είναι ανακριβή, μη πλήρη, μη χρονικά ενημερωμένα, ή εν γένει με λάθη τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξαιτίας διακοπών λειτουργίας του ersas.gr για λόγους ανωτέρας βίας.

 1. Τιμές

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων μας είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το ersas.gr επιφυλάσσει το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που αφορούν στα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά δεσμεύεται να εφαρμόσει τις τιμές που αναγράφονταν στο ersas.gr κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε τον χρήστη-μέλος να επικοινωνεί με την Εταιρεία μας πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας καθώς είναι πιθανή η εμφάνιση τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές.

Επιπρόσθετα ο χρήστης-μέλος δύναται να επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής και έξοδα αντικαταβολής, τα οποία προστίθενται στο τελικό ποσό πληρωμής.

 1. Διαθεσιμότητα

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ersas.gr και πωλούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα διαπιστωθεί ότι δεν είναι διαθέσιμο, το προσωπικό του ersas.gr δεσμεύεται να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας πληροφορώντας τον χρήστη/πελάτη για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπορεί να παραδοθεί το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή, οι ημέρες αποστολής ενδέχεται να αυξηθούν, από (1) έως και (5).

Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για  την διευκόλυνση και εξυπηρέτησή σας,  υπάρχουν διαθέσιμοι οι εξής τρόποι πληρωμής:

 1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης Κάρτας. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δέχεται τις κάρτες όλων των τραπεζών Visa, Mastercard, Maestro.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας. Αν επιθυμείτε η παραγγελία σας να δρομολογηθεί με διαφορετικό τρόπο πληρωμής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 2531413 από τις 8:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή ή στο email info@ersas.gr.

 Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελιάς σας.

Υπάρχει δυνατότητα άτοκων δόσεων (έως 6) με όλες τις πιστωτικές κάρτες:

 • 2 άτοκες για παραγγελία από 100€-200€
 • 3 άτοκες για παραγγελία από 200€-300€
 • 6 άτοκες για παραγγελία από 300€ και πάνω
 1. Μετρητά με Αντικαταβολή (μόνο εντός Ελλάδας)

Η Εταιρία μας παρέχει τη δυνατότητα αντικαταβολής με μετρητά. Η αποστολή των προϊόντων γίνεται με εταιρεία ταχυμεταφορών και η πληρωμή με μετρητά γίνεται την ώρα της παραλαβής των προϊόντων (επιπλέον κόστος: 2,50 €)

H Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα σε ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της, κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, αντί αντικαταβολής να ζητήσει την πραγματοποίηση κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αξίας παραγγελίας, ανεξαρτήτως ποσού.

3.Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

 Καταθέτετε το χρηματικό ποσό στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιήσατε την παραγγελία. Εάν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών δεν έχουμε σχετική ενημέρωση, η παραγγελία σας αυτόματα θα ακυρώνεται.

 Eurobank
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0205.71.0200886818
ΙΒΑΝ: GR8002602050000710200886818

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΜΑΛΕΡΟΥ ΕΡΣΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Στο αποδεικτικό της τράπεζας πρέπει να αναγράφετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμό σας καθώς και τον κωδικό παραγγελίας.

 1. Μετρητά ή πιστωτική κάρτα στο φυσικό κατάστημα

Εφόσον έχετε επιλέξει παραλαβή της παραγγελίας σας από το κεντρικό μας  κατάστημα Αβέρωφ 24, Περισσός, μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά ή κάρτα στο ταμείο του καταστήματος.

5.PayPal

Πληρωμή μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας Paypal, με την πιστωτική σας κάρτα ή με τον Paypal λογαριασμό σας. Απαραίτητη η ύπαρξη ή δημιουργία λογαριασμού PayPal.

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 2531413 από τις 8:00 έως τις 15:00,  Δευτέρα με Παρασκευή

Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1.Έξοδα αποστολής

-Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 30€ εντός Ελλάδας.

-Για αγορές κάτω των 30€ τα μεταφορικά είναι 4 € εντός Αττικής και 7 € εκτός Αττικής.

-Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή υπάρχει επιπλέον κόστος 2,50€ ανεξαρτήτου του ποσού της παραγγελίας.

-Τα μεταφορικά για αποστολές στο εξωτερικό επιβαρύνουν τον πελάτη. Η χρέωση για τις χώρες του εξωτερικού υπολογίζεται κατά περίπτωση και πάντα με ενημέρωση και έγκριση/αποδοχή του πελάτη.

-Με παραλαβή των προϊόντων από το κεντρικό μας  κατάστημα Αβέρωφ 24, Περισσός, δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής για οποιοδήποτε ποσό παραγγελίας έχετε κάνει.

2.Αποστολή προϊόντων

Οι αποστολές των παραγγελιών γίνονται με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με παραλαβή από το κεντρικό μας  κατάστημα Αβέρωφ 24, Περισσός.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται εντός τριών (3) έως και  πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την  ολοκλήρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την “τραπεζική κατάθεση”, πρέπει να την ολοκληρώσετε εντός δύο (2) ημερών από την παραγγελία σας. Σε αυτήν την περίπτωση οι αποστολές γίνονται από τρεις (3) έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατάθεσης του ποσού. Οι ημέρες αποστολής ενδέχεται να αυξηθούν, από μία (1) έως και πέντε (5), σε περίπτωση έλλειψης προϊόντος και αντικατάστασής του με άλλο, όπως και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πάντα κατόπιν ενημέρωσής σας.

Μέσω e-mail, θα ενημερωθείτε πότε το προϊόν που παραγγείλατε παραδόθηκε για αποστολή. Οι παραδόσεις από τις εταιρίες ταχυμεταφορών γίνονται μέσα σε μία (1)  έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας από την Εταιρεία μας από τις 9:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, στη διεύθυνση που αναγράφεται στη φόρμα παραγγελίας. Προς  διευκόλυνση όλων, παρακαλείσθε να ενημερώνετε σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα στο κουδούνι κλπ) όπου αυτό χρειάζεται.

Αν η παραγγελία φτάσει στη διεύθυνση που έχετε ορίσει και δεν υπάρχει παραλήπτης, η εταιρία ταχυμεταφορών θα σας αφήσει μία ειδοποίηση για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εκπρόσωπό της. Η παραγγελία σας θα παραμείνει στην εταιρία ταχυμεταφορών για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μπορείτε να καθορίσετε νέο ραντεβού, σε μέρα και ώρα που σας διευκολύνει. Αν δεν επικοινωνήσετε εντός δέκα (10) ημερών, τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει θα επιστρέφονται αυτόματα στην Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την παράδοση στο κατάστημα, θα σας ενημερώσουμε για την άφιξη του εμπορεύματος με ένα email και θα πρέπει να το παραλάβετε εντός δεκαπέντε (15) ημερών, διαφορετικά η παραγγελία σας θα επιστραφεί στις κεντρικές μας αποθήκες

Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τα προϊόντα μας, για την δική σας εξυπηρέτηση μπορείτε πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2531413 από τις 8:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή ή στο email info@ersas.gr

 1. Αλλαγή σε κατάστημα

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιήσετε αλλαγή με ίδιο ή άλλο προϊόν σε όποιο κατάστημα του δικτύου μας επιθυμείτε  με την προσκόμιση της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της κάρτας αλλαγής εντελώς δωρεάν. Για την δική σας εξυπηρέτηση επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2531413 από τις 8:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή ή στο email info@ersas.gr για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν που θέλετε υπάρχει στο κατάστημα της επιλογής σας.

 1. Επιστροφή / Αλλαγή μέσω e-shop

Αν τα προϊόντα που παραλάβατε δεν ήταν στο σωστό μέγεθος ή για άλλο λόγω που έχουμε εμείς την ευθύνη (λάθος είδος, ελαττωματικό προϊόν, λάθος στην αποστολή), τότε μπορείτε να τα αλλάξετε δωρεάν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που θα σας υποδείξουμε εμείς. Επιστροφή προϊόντος λόγω λανθασμένου μεγέθους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά με έξοδα της εταιρείας μας και εφόσον η αποστολή γίνεται εντός Ελλάδας. Κάθε επιπλέον επιστροφή επιβαρύνει τον πελάτη.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική της επιλογής σας, θα επιβαρυνθείτε εξ’ ολοκλήρου το κόστος των μεταφορικών το οποίο και θα καταβάλετε στην μεταφορική εταιρεία που θα επιλέξετε την στιγμή της αποστολής του δέματος.

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει την ευθύνη η Εταιρεία μας σας επιβαρύνουν αποκλειστικά.

Οι επιστροφές γίνονται στη διεύθυνση:

ΑΒΕΡΩΦ 24, ΠΕΡΙΣΣΟΣ

ΤΚ 14232 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ. 210 2531413

 1. Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας και εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 2531413 από τις 8:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή  ή στο email: info@ersas.gr. Σε περίπτωση που έχει γίνει η αποστολή της παραγγελίας σας, μπορείτε να την επιστρέψετε με τον ίδιο ταχυμεταφορέα με δική σας χρέωση των εξόδων μεταφοράς.

 1. Όροι επιστροφής

Επιστροφές και αλλαγές γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν έχουν φθορές ή λερώματα, βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και συνοδεύονται από όλα τα καρτελάκια τους.  Το δέμα θα πρέπει να συσκευαστεί για να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία. Πρέπει επίσης να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των προϊόντων είναι  η έγκριση της Εταιρεία μας, η οποία θα σας χορηγηθεί ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία σας με το τμήμα πωλήσεων. Η επιστροφή  χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που επιλέξατε για την πραγματοποίηση της αρχικής σας αγοράς εντός (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.  Στην περίπτωση που η αρχική αγορά έγινε με αντικαταβολή, η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εσείς. Επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αφορά την αξία του εμπορεύματος και όχι πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά, κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας, την κατάσταση των παραληφθέντων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε ένα προϊόν που έχετε αγοράσει από τα είδη προσφοράς, οι αλλαγές γίνονται δεκτές αποκλειστικά με άλλα είδη σε προσφορά. Σε περιόδους εκπτώσεων, οι αλλαγές πραγματοποιούνται μόνο με είδη σε έκπτωση, στην τρέχουσα τιμή τους.

Για λόγους υγιεινής, η εταιρεία μας δεν θα δέχεται επιστροφές εσωρούχων, μαγιό και γενικώς προϊόντων που μπορούν να επηρεάσουν την προσωπική υγιεινή του ανθρώπου.

Αν δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι από τους παραπάνω όρους η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να μην δεχτεί την επιστροφή και τα προϊόντα θα σας επιστρέφονται με δική σας χρέωση.

ΙV. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Α. Ευθύνη του χρήστη/μέλους

Ο χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του ersas.gr και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη του χρήστη η οποία (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας μας, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας μας ή Συνεργατών μας ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/καταναλωτών του ersas.gr ‘η του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:

(α) Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ersas.gr και για τα οποία ο χρήστης  δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιεί.

(β) Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα  προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας μας.

(γ) Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στην Εταιρεία από τα Μέλη της.

(δ) Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ersas.gr.

Β. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή.

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη.

Η Εταιρεία μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή.

V.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ersas.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ersas.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί το ersas.gr τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση αντίρρησης.

To ersas.gr δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

To ersas.gr δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ersas.gr ή συνδεόμενων εφαρμογών).

Μάθετε πρώτοι για τις Nέες Παραλαβές & Προσφορές μας 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

και κερδίστε 10% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία.